Zarządzanie w Politykach Publicznych

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy niezbędnej do rozwiązywania konkretnych problemów przez władze publiczne. W jej obrębie sytuuje się szereg różnorodnych zagadnień mających istotne znaczenie z punktu funkcjonowania państwa na różnych poziomach.

Zarządzanie w Politykach Publicznych

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy niezbędnej do rozwiązywania konkretnych problemów przez władze publiczne. W jej obrębie sytuuje się szereg różnorodnych zagadnień mających istotne znaczenie z punktu funkcjonowania państwa na różnych poziomach.

Polityka publiczna

Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Politykę publiczną można określić jako zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w ramach swej misji zaspokajania potrzeb publicznych. Oznacza to, że cele polityki publicznej wskazywane są przez szeroko pojmowane podmioty sprawujące władzę (w tym także organy władzy ustawodawczej), a konkretyzacja i wykonywanie zadań powierzane są organom administracji publicznej. Poszukiwanie rozwiązań jest domeną ministerstw na poziomie rządowym oraz zarządów i urzędów w samorządach.

Moduły kształcenia

Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z czterech przedmiotów.
Każdy student wybiera 2 spośród 5 modułów:

 • Polityka Gospodarcza
 • Polityka Regionalna
 • Polityka Zdrowotna
 • Polityka Kulturalna i Edukacyjna
 • Migracje i Polityka Migracyjna UE

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę rekrutacja.umcs.lublin.pli zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Zarządzanie w politykach publicznych!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju w czasie studiów:

Działalność w kołach naukowych WFiS, praktyki realizowane w różnego typu instytucjach samorządowych i rządowych oraz III sektora. Współpraca z: Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, TVP oddział Lublin, Urzędem Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 


Zdobędziesz umiejętności:

 • kompleksowego analizowania procesów zachodzących w przestrzenni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym
 • zarządzania oraz planowania strategicznego
 • organizacji konsultacji społecznej
 • tworzenia zespołów analitycznych
 • korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwenci Zarządzania w politykach publicznych mają możliwość uzyskania zatrudnienia m.in. w:

 • administracji publicznej
 • instytucjach obywatelskich i biznesowych
 • firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych, edukacją, kulturą oraz ochroną zdrowia
 • w sektorze pozarządowym (NGO)

Formularz kontaktowy


Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***